קשר כשר - תשפ"ב 2022

2022 - תשפ"ב אין המו"ל אחראים לתוכן המודעות ולכל המידע המופיע במדריך ואנו מתנצלים על כל שגיאה. להערות, הארות ועדכוני מידע ניתן לפנות בכתב ל: 2kesher@gmail.com או בכתובתמייל: 03-6775116 : ב"ב, טלפקס 29 "קשר כשר", רח' עזרא כל הזכויות שמורות למדריך החרדי "קשר כשר בע"מ" אין לצלם להעתיק, להקליד, להוציא לאור, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לדוור ולפרסםשוםחלקמהמדריך ללא יוצאמן הכלל, לכל מטרהשהיא ובכל דרךשהיא ללא אישור בכתב מהמו"ל. המדריך מופץ לצורך איתור מידע ופרטים ולשימושאישי בלבד, כלשימושמסחרי או אחר, בספר או בחלק ממנו, או במידע אסור ע"פ דין תורה ולהבדיל, ע"פ החוקהבינלאומי. מדריך זה עבר ביקורתשל: 'משמרת הקודש והחינוך' ו'ועד ההלכה לעניני גניזה' ךוניחהו שדוקה תרמשמ שע“י בתי דין צדק דק“ק בני ברק רושיאב תושבים כתובות ומס' טלפון של תושבי העיר מטיילים בצפון מידע למטיילים ונופשים בצפון דפי עסקים כתובות ומס' טלפון של עסקיםמובילים דפי מידע כל המידע הדרוש לתושבי העיר דפי מידע עירוני מוקדי חרום ומידע עירוני

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=