קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 49 מידע עירייה finkelshtain_m@bbm.org.il דוא"ל:מאיר פינקלשטיין, :מנהל אגף ההשבחה shtraus_b@bbm.org.il , דוא"ל 5776504 : , פקס 5 , שלוחה 5776388 ' ביילי שטראוס טל מזכירה: פגישות בתאום. 17:00 עד 15:30 ' , ג 13:00 עד 10:00 ' א'-ה קבלת קהל: מחלקתהשבחהעוסקתבגבייתהיטלי השבחהבשלושהמועדים: בעתמתן היתרי בניה, .1 בעתהעברת זכויות (מכירת דירה/מגרש), בעתמתן אישור לשימושחורג. סדרפעולותלקבלתשומתהשבחה: .2 מכירתדירה/מגרש. (העבר למחלקה נסחמעודכן, חוזהמכירה, מכתב לוואי הכולל א. בקשהלעריכתשומה, טלפון המבקש. ניתן להעביר ידניתאו בפקס). בניה/שימושחורג. (העבר למחלקההעתקמהחלטתהוועדהבקשתלהיתר ב. בניה, גרמושקה ומכתב לוואי, הכוללטלפון ופרטי המבקש). ימי עבודהלשבועיים. 10 שומתהשבחהתערך בין ג. אישורים לטאבו yavetz_m@bbm.org.il קבלתאישורים לטאבו, באמצעות גב' מירי יעבץ, דוא"ל: מר יוסף רובנשטיין סגן מנהל אגף ההנדסה ורשם נכסים: נכסים yosir@bbm.org.il . דוא"ל: 5776326 :' בנין מרכזי, טל מתן מידע על נכסי העיריה , ניהול הנכסים, בדיקת תפקידי מח' הנכסים: תכניות לצרכי רישום, הפקעות ושטרי חכירה, וכו' rozenr@bbm.org.il , דוא"ל: 03-6365362 ' , ובנוסף טל 4 , שלוחה 5776388 מזכירת המח': רייזי רוזן, טל' אדריכלית רות מוזס ס. מהנדס העיר: תכנון ומידע טיפול בנושא תכנון עיר תבעו"ת (תכניות בניין עיר) ,kozlovski@bbm.org.il . מזכירות: mozes_r@bbm.org.il . דוא"ל: 5776146 :' , פקס 3 , שלוחה 5776388 ' טל .*3019 בתיאום מראש. במוקד 17:00 עד 15:30 ' ג 13:00 עד 10:00 ,' א' ג' ה שעות קבלת קהל: ס. מנהל אגף תשתיות ופיתוח ומנהל מחלקת חזות העירישראל לייזר, חזות העיר ly@bbm.org.il דוא"ל: 6147524 פקס' ,6170310/2 טל' שיפור החזות הסביבתית, שילוט והכוונה ברחובות, שידרוג וטיפוח מראה כללי, מתקני משחק, עיצוב ארונות סעף. הסרת המכשולים בקרבת אתרי בניה, עיצוב וגיזום עצי רחוב , קבלת קהל למנהל המחלקה, בתיאום מראש. 8:30-14:00 ' קבלת קהל בימים א'- ה "106" לתלונות יש לפנות למוקד העירוני שעות פעילות "פארק החי" שבשכונת רמת אלחנן: 10:00-13:00 : ימי שישי בין השעות 10:00-17:00 : חודשי החורף בימים א'-ה' בין השעות 13:00-10:00 : ימי שישי בין השעות 18:00-10:00 : בחודשי הקיץ בין השעות כניסה אחרונה שעה לפני סגירת הפארק. .106 בחופשות, חוה"מ וזמנים מיוחדים יש להתעדכן בזמני הפתיחה במוקד העירוני צבי פוזננסקי :מנהל Poznan@012.net.il . דוא"ל: 5798180 :' טלפקס המחלקה עוסקת באחזקתן ובטיפוחן של גינות ציבוריות ובאיי תנועה, טיפול בעצים ברחבי ההעיר. מידע על פעילות המחלקות בעירייה מחלקת גנים נוף ונטיעות אישורים לטאבו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=